Quickscan flora en fauna

Een ecologisch onderzoek wordt doorgaans uitgevoerd in een quickscan flora en fauna. Het is een verkennend onderzoek en brengt de (potentie van) planten en dieren in kaart. vaak met het oog op de ontwikkeling van een project of gebied en de omgevingsvergunning die daarvoor nodig is. 


De quickscan flora en fauna geeft een overzicht van wet- en regelgeving die voor de locatie relevant is. De actuele natuurwaarden en de ecologische potenties vormen de uitgangspunten. 


Een quickscan flora en fauna bestaat uit een drietal elementen, te weten:

  • Veldonderzoek. Tijdens een veldonderzoek wordt gekeken naar de aanwezigheid van beschermde plant- of diersoorten of sporen daarvan. 
  • Bronnenonderzoek of bureaustudie. Onder een bureaustudie wordt verstaan dat gekeken wordt naar gevalideerde , ecologische data. Ook wordt gekeken of uw plannen mogelijk een negatief effect hebben op Natura 2000 gebieden en provinciaal beschermde natuurmonumenten. 
  • Advies en rapportage. Op basis van de hierboven beschreven onderdelen wordt een inschatting gemaakt van de actuele natuurwaarden. Dit resulteert in een duidelijk advies die betrekking hebben op de te volgen procedures en handelingen.  


Afhankelijk van de conclusies vanuit de quickscan flora en fauna kan een vervolgonderzoek naar beschermde soorten noodzakelijk zijn.  Nader onderzoek

Overige diensten

Quickscan flora en fauna