Overige diensten

Verzorgen ontheffingsaanvraag

Ten behoeve van een ontheffingsaanvraag  kunnen wij u ondersteunen met het opstellen van een projectplan met argumentatie voor de belangende alternatieven en de gunstige staat van instandhouding van de soort.Tijdens de duur van de aanvraag kunnen wij u ontzorgen door de coördinatie en begeleiding voor u uit te voeren.


Mitigatie-/compensatieplan

Het voorkomen en/of verzachten van negatieve effecten wordt beschreven in een mitigatie- en compensatieplan. Wanneer uit onderzoek is gebleken dat in een plangebied daadwerkelijk beschermde soorten voorkomen waarop door de geplande ingreep een negatief effect wordt verwacht dient een mitigatieplan- en soms ook een compensatieplan gemaakt te worden.

  • In een mitigatieplan wordt beschreven op welke wijze de uitvoering van de werkzaamheden kan worden uitgevoerd om negatieve effecten op beschermde flora en fauna te verminderen of te voorkomen. 

  • In een compensatieplan wordt beschreven welke compensatie moet worden bewerkstelligd om negatieve effecten op beschermde flora en fauna die voortvloeien uit de geplande werkzaamheden te compenseren.


Ecologisch werkprotocol

Het ecologisch werkprotocol wordt opgesteld zodra alle voorliggende flora- en fauna onderzoeken zijn afgerond. In een ecologisch werkprotocol wordt omschreven welke maatregelen er getroffen moeten worden om (negatieve) effecten op beschermde soorten flora en fauna te voorkomen. 

Maatregelen die o.a. worden omschreven zijn: 

  • In welke periode mag er gewerkt worden; 
  • Hoe moeten de werkzaamheden worden uitgevoerd ;
  • Welke maatregelen zijn er nodig om beschermde soorten af te schermen; 
  • Verplaatsen van soorten. 


Ecologische werkbegeleiding

Door ecologische werkbegeleiding worden de (mitigerende) maatregelen vertaald naar de daadwerkelijke werkzaamheden en werkplanning. Doel hiervan is het behalen van een maximale effectiviteit, afgestemd op de maatregelen en de negatieve effecten. Ook word aangegeven in welke periode gewerkt moet worden, wanneer begeleiding door een deskundige noodzakelijk is en wie die deskundige is en waar u die kunt vinden.